Apache: Stworzenie chronionego katalogu za pomoc? .htaccess

Przykładowa zawartość .htaccess: # Tekst okienka autoryzacji AuthName “Katalog chroniony” # Typ autoryzacji AuthType basic # ścieżka do pliku haseł AuthUserFile /home/xxx/private/.htpasswd # Zezwolenie dla wszystkich użytkowników require valid-user # zablokowanie możliwości odczytu pliku z hasłami; # bez tego każdy może obejrzeć ten plik podając właściwą ścieżkę <Files “.htpasswd”> Order allow,deny Deny from all </Files>