Linux: sed – Prefix dla wszystkich linii w pliku

Dodaje do każdego wiersza w pliku plik na początku słowo word:

sed ‘s/.*/word&/’ file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *