Apache: Stworzenie chronionego katalogu za pomoc? .htaccess

Przykładowa zawartość .htaccess:
# Tekst okienka autoryzacji
AuthName “Katalog chroniony”

# Typ autoryzacji
AuthType basic

# ścieżka do pliku haseł
AuthUserFile /home/xxx/private/.htpasswd
# Zezwolenie dla wszystkich użytkowników
require valid-user

# zablokowanie możliwości odczytu pliku z hasłami;
# bez tego każdy może obejrzeć ten plik podając właściwą ścieżkę
<Files “.htpasswd”>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

Leave a Reply