SQL Server: Numer portu

Wykonanie poniższego zapytania powinno zwrócić numery portów, na których nasłuchuje SQL Server.

USE master
GO
xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on', 'any', NULL, NULL, N'asc'
GO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *