f:loadBundle i Can’t find bundle for base name model.helpers.Messages, locale en…

Problem, który niedawno dawał mi się we znaki: javax.faces.view.facelets.TagAttributeException: /WEB-INF/templates/header.xhtml @9,78 <f:loadBundle basename=”model.helpers.Messages” var=”m” /> Can’t find bundle for base name model.helpers.Messages, locale en… Dziwna sprawa, bo Messages_en oczywiście jest. model/helpers/Messages_en.java Rozwiązanie: Utworzyć brakujący Messages.properties, ewentualnie klasę Messages w pakiecie model.helpers.

MySQL: Tworzenie bazy z konsoli

DROP DATABASE IF EXISTS mydb; CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; CREATE USER ‘myuser’@’%’ IDENTIFIED BY ‘****’; CREATE USER ‘myuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘****’; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’%’ WITH GRANT OPTION; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’localhost’ WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;

Linux: Screenshot z pliku video

Wykorzystane narzędzie ffmpeg. Przykład zrobienia screenshota z 10 sekundy pliku wejściowego in.avi. Wyjściowy screenshot znajdzie się w pliku screenshot.png. Argument vframes ustawiony na 1 oznacza zrzut jednego obrazka. ffmpeg -ss 00:00:10 -i in.avi -an -vframes 1 screenshot.png Ogólna składnia dla ffmpeg wygląda tak: ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]

Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a

Żeby zautomatyzować sobie proces deployingu aplikacji webowej na serwer tomcat, można użyć plugina tomcat-maven-plugin. Przykładowa konfiguracja poniżej. W pom.xml dodajemy plugin: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId> <version>1.0</version> <configuration> <url>http://localhost:8080/manager/html</url> <server>mytomcat</server> </configuration> </plugin><plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId> <version>1.0</version> <configuration> <url>http://localhost:8080/manager/html</url> <server>mytomcat</server> </configuration> </plugin> Jeśli dostęp do manager’a wymaga podania loginu i Read more about Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a[…]

SQLQuery w Hibernate

Przykład zapytania w czystym SQL: 1 2 3 4 5 6 public List<Product> getSomeProducts() { String sql = "select p.* from products p left join products_users pu on pu.ownerproducts_id = p.id"; SQLQuery query = getSession().createSQLQuery(sql); query.addEntity("p", Product.class); return query.list(); }public List<Product> getSomeProducts() { String sql = "select p.* from products p left join products_users pu Read more about SQLQuery w Hibernate[…]