Category Archives: Apache

mod_rewrite: redirect to specified port on Host value of request header

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC] RewriteRule ^/(.*)$ http://localhost:3001/$1 [P]

Posted in Apache | Leave a comment

Apache: Włączenie listowania zawartości katalogu

Żeby to zrobić należy w pliku .htaccess dodać wpis: Options -Indexes żeby zezwolić na listowanie zawartości (jeśli domyślnie tak nie jest): Options Indexes

Posted in Apache | Leave a comment

Apache: Stworzenie chronionego katalogu za pomoc? .htaccess

Przykładowa zawartość .htaccess: # Tekst okienka autoryzacji AuthName “Katalog chroniony” # Typ autoryzacji AuthType basic # ścieżka do pliku haseł AuthUserFile /home/xxx/private/.htpasswd # Zezwolenie dla wszystkich użytkowników require valid-user # zablokowanie możliwości odczytu pliku z hasłami; # bez tego każdy może obejrzeć ten plik podając właściwą ścieżkę <Files “.htpasswd”> Order allow,deny Deny from all </Files>

Posted in Apache | Tagged | Leave a comment